Nieuws

Agenda ALV 29-4-2022

Secretaris
22 maart 2022

Vereniging van Officieren der Genie

Algemene voorjaarsvergadering

Vrijdag 29 april 2021 in KEK-gebouw, Prinses Margriet Kazerne te Wezep

 

AGENDA

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen bestuur

 

 1. Agenda

 

 1. Verslag vergadering 25 juni 2021

 

 1. Binnengekomen stukken

 

 1. Jaarverslag secretaris 2021

 

 1. Gepasseerde en komende activiteiten

 

 1. Financiële aangelegenheden, zie balans en resultatenrekening

 

 1. Benoeming kascontrolecommissie

 

 1. Bestuurswisseling*

 

 1. Rondvraag

 

 1. Vaststelling volgende vergadering

 

 1. Huishoudelijke mededelingen

 

 1. Sluiting

 

Aftredende bestuursleden: Dennis Lourens herkiesbaar, in de najaarsvergadering zal Kees Ockhuysen niet herkiesbaar zijn, i.v.m. het lustrumfeest gaat de ALV dit najaar niet door en is de verkiezing voor een nieuwe penningmeester vervroegd. Kees blijft als 2e penningmeester tot eind 2023 de nieuwe penningmeester ondersteunen. Voor de functie van penningmeester draagt het bestuur voor Marcel de Waart

*Huishoudelijk reglement, artikel 4 (Bestuur) Als gevolg van artikel 4 lid 3 kunnen
groepen van ten minste tien stemgerechtigde leden eveneens kandidaten voorstellen.
Indien geen gebruik wordt gemaakt van het gestelde in lid 3, dan worden de
door het bestuur voorgestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.